Vad är lex fori och lex causae?

Lex fori hänvisar till domstolens lagstiftning, medan lex causae hänvisar till den lagstiftning som ska tillämpas på själva tvisten.