Vad är forum shopping?

Forum shopping är när en part försöker välja en domstol som är mest gynnsam för deras intressen i en internationell tvist, genom att utnyttja skillnader i lagstiftning och praxis mellan olika länder.