Skip to content

Internationell privaträtt

Den internationella privaträtten reglerar de situationer där fler än ett lands domstolar eller rättssystem är tillämpligt och när det uppstår en konflikt om vilket lands regler som har företräde. Det är då särskilt viktigt att veta vilket lands lag som gäller, t. ex. vid äktenskapsskillnad (“skilsmässa”) eller vid dödsfall. Även avtals giltighet i andra länder och hur domar och beslut kan verkställas i andra länder är frågor som ryms inom den internationella privaträtten.

 

Vi biträder dagligen klienter i internationella frågor och har stor erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö

 

Ofta handlägger vi ärenden i samarbete med kollegor i Gibraltar, USA, Sydamerika, med flera länder. Den ständiga närvaron av internationella inslag ger advokatfirman särskild erfarenhet vad gäller att finna de bästa lösningarna i internationella frågor.

Advokatfirman Nordgren kan exempelvis hjälpa dig i frågor som rör:

  • Lagvalsavtal
  • Internationella bodelningar och boutredningar
  • Verkställighet av domar
  • Internationella tvister
  • Tillämplig rätt
  • Bortförande av barn enligt Haagkonventionen

Web design by studio isla