Skip to content

Internationell privaträtt

Förstå grunden i Internationell Privaträtt

Den internationella privaträtten reglerar de situationer där fler än ett lands domstolar eller rättssystem är tillämpligt och när det uppstår en konflikt om vilket lands regler som har företräde. Det är då särskilt viktigt att veta vilket lands lag som gäller, t. ex. vid äktenskapsskillnad (“skilsmässa”) eller vid dödsfall. Även avtals giltighet i andra länder och hur domar och beslut kan verkställas i andra länder är frågor som ryms inom den internationella privaträtten.

Vi biträder dagligen klienter i internationella frågor och har stor erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö

Ofta handlägger vi ärenden i samarbete med kollegor i Gibraltar, USA, Sydamerika, med flera länder. Den ständiga närvaron av internationella inslag ger advokatfirman särskild erfarenhet vad gäller att finna de bästa lösningarna i internationella frågor.

Advokatfirman Nordgren kan bistå i frågor som:

 • Lagvalsavtal
 • Internationella bodelningar och boutredningar
 • Verkställighet av domar
 • Internationella tvister
 • Tillämplig rätt
 • Bortförande av barn enligt Haagkonventionen

Vanliga frågor & svar

 • Vad är internationell privaträtt?

  Internationell privaträtt är ett rättsområde som hanterar tvister med internationella kopplingar, där man bestämmer vilken nations lagar som ska tillämpas och vilken domstol som har behörighet.

 • Vad är skillnaden mellan internationell privaträtt och internationell offentlig rätt?

  Internationell privaträtt handlar om privaträttsliga tvister, medan internationell offentlig rätt fokuserar på relationer mellan stater och internationella organisationer.

 • Vilket lagstiftningssystem tillämpas i internationell privaträtt?

  Internationell privaträtt består av regler och principer som utformats för att avgöra vilken nations lagstiftning som ska användas i en viss situation.

 • Vilket lands lagar gäller vid en internationell tvist?

  För att avgöra vilket lands lagar som gäller i en internationell tvist, måste man använda reglerna i internationell privaträtt för att fastställa det mest relevanta lands lagstiftning.

 • Vad är forum shopping?

  Forum shopping är när en part försöker välja en domstol som är mest gynnsam för deras intressen i en internationell tvist, genom att utnyttja skillnader i lagstiftning och praxis mellan olika länder.

 • Vad är lex fori och lex causae?

  Lex fori hänvisar till domstolens lagstiftning, medan lex causae hänvisar till den lagstiftning som ska tillämpas på själva tvisten.

 • Vad är en forum selection-klausul?

  En forum selection-klausul är en bestämmelse i ett avtal som anger vilken domstol som har behörighet att lösa eventuella tvister som kan uppstå i samband med avtalet.

 • Vad innebär exequatur?

  Exequatur är en juridisk procedur som används för att erkänna och verkställa utländska domar eller avgöranden i en viss jurisdiktion.

 • Vad är en skiljeklausul?

  En skiljeklausul är en bestämmelse i ett avtal som anger att eventuella tvister mellan parterna ska avgöras genom skiljeförfarande istället för i domstol.

 • Vad är Haagkonventionen?

  Haagkonventionen är en serie internationella avtal som syftar till att harmonisera reglerna om internationell privaträtt och lösa frågor som rör bl.a. internationell barnavledning, äktenskap och skilsmässa.

Finner du inte svaret på din fråga?

Vill du bli kontaktad?

Vill du bli kontaktad av Advokatfirman Nordgren? Ange ditt ärende så noggrant du kan i formuläret så återkopplar vi så snart vi får möjlighet.

Web design by studio isla